Hńuser aus Mauerwerk mit traditionell geformten Bauteilen aus Holz [A.4]

Hńuser aus Mauerwerk mit traditionell geformten Bauteilen aus Holz [A.4]

Casa Schlˇssar - Pal¨ [Moss]

Pr¨ckn Zeff Haus - Bach [Poch]

Casa d'Rýccan Luidi - Mühlbach [Milpa]

Schlˇssar PŔaterle Haus - Fontana [Prunn]

Casa s'ZŔnzn TÓn - Ecche [Ecke]

d'RÝccan Haus - Cretta [Krette]

Plýntn ╚nder Haus - Cretta [Krette]