Crucifixes

Crucifixes

Crucifix - Lerpa [Lerpa]

Crucifix - Lerpa [Lerpa]

Crucifix - Lerpa [Lerpa]

Crucifix - Granvilla [Dorf]

Crucifix - Pill [Pi(il)l]

Crucifix - Pill [Pi(il)l]

Crucifix - Bach [Poch]

Crucifix - Bach [Poch]

Crucifix - Mühlbach [Milpa]

Crucifix - Cottern [Kottrn]

Crucifix - Fontana [Prunn]

Crucifix - Soravia [Begar]

Crucifix - Soravia [Begar]

Crucifix - Cretta [Krette]

Crucifix - Cima Sappada [Zepódn]

Crucifix - Cima Sappada [Zepódn]